Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jakie są wady i zalety planowania? Czy warto planowa?, czy lepiej zda? się na ?ywio? i dzia?a? spontanicznie? Kiedy osięga się lepsze efekty?

O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam,
Marcin

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Jesteś osobą spontaniczn? czy lubisz jak nawet najdrobniejszy szczegó? jest zaplanowany? Co lepiej sprawdza się w biznesie i Życiu zawodowym? Kiedy osięga się najlepsze efekty?

I właśnie dzisiaj roz?o?ymy sobie planowanie na czynniki pierwsze. Dla mnie ta czynno?? jest absolutnie naturalna. Co tylko mog?, to uwzgl?dniam w kalendarzu, jednak nie zawsze jest to dobre.

Lepsza efektywno?? to zdecydowanie plus planowania. Kiedy wiesz, co masz zrobić, skupiasz się na jednej czynności. Gwarantuj? Ci, że zrobisz to du?o lepiej. Dzia?amy wed?ug schematu i nie zastanawiamy się nad kolejnym krokiem. Obrali?my kurs i p?yniemy do celu.

Kolejn? zalet? jest możliwość skupienia się na zadaniu. Nie myślimy wtedy o tym, co jest za kilka miesięcy i jakie projekty czekaj? nas w przysz?ym tygodniu. Anga?ujemy swoje myśli do wykonania konkretnego, jednego zadania. Jesteśmy tu i teraz, a nie bujamy w ob?okach.

Mierzenie efektywno?ci jest zdecydowanie lepsze w przypadku, gdy mamy u?o?ony plan ka?dego dnia. Wtedy możemy cofn?? się i dostrzec, jakie post?py zrobili?my. Widzisz czarno na bia?ym, czy wykonaże? 20, 50, czy 90% planu.

W przypadku działania spontanicznego, zdecydowanie trudniej to okre?li? w jakichkolwiek liczbach i dowie??, czy ten czas być efektywny.

Dzi?ki planowaniu możesz skupi? się na najważniejszych rzeczach. Miaże? czas w procesie ustalania priorytetów zastanowi? się, co zrobić najpierw, a co od?o?y? na pó?niej. Gdy nie masz harmonogramu prac, nie ma mo?liwo?ci, być zajmowa? się tylko tym, co w danej chwili istotne. Najpierw robisz to co fajne, co może być ciekawe i daje najwi?kszej satysfakcji. Dzia?asz spontaniczne.

I tutaj przechodzimy p?ynnie do najwi?kszej wady planowania – braku rado?ci z Życia. Jeśli każda godzina i każda minuta jest zaplanowana, nie ma już miejsca na zabaw?, spontaniczno??, tak? dziecięc? rado??. Jeśli ja mam coś zaplanowane, a jakieś niespodziewane sytuacje burz? mój spokój, zaczynam się denerwowa?. Uczą się tego, by dzia?a? bardziej na luzie. Planowanie jest dla mnie naturalne, spontaniczno?? niestety nie.

Dla osób uporz?dkowanych tak jak ja, mam pewien sposób na wrzucenie w plan dnia czegoś niespodziewanego. 20% czasu nigdy nie planuj? – zostawiam to na zaskakuj?ce sprawy i lu?ne tematy. Cz?sto te rzeczy daj? lepsze efekty, ale musimy da? sobie miejsce na odej?cie od planu.

Jeśli jesteś osoba, która nie korzysta z kalendarza, plannera lub zwykżej, papierowej listy rzeczy do wykonania, jestem pewny, że móg?być wykorzystać każdy dzie? du?o lepiej i efektywniej. Chaotyczne działania na d?u?sz? met? nigdy nie przynosz? nic dobrego.

Podsumowuj?c – gdy kalendarz oraz planowanie to Twoje drugie i trzecie imię – wrzu? na luz. Jeśli jednak dzia?asz odwrotnie, naucz się produktywno?ci poprzez ustalenie czynności do wykonania ka?dego dnia.

Wtedy pojawi się wi?ksza rado?? z dzia?a? oraz pewno?? siebie, bo wiesz, że ka?dego tygodnia jesteś 3% lepszy.