Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku poznasz gotowy system planowania, dzi?ki któremu możesz zaplanowa? zarówno cele d?ugoterminowe, jak też te z krótkim horyzontem czasowym.

System pozwoli Ci też rozbi? d?u?sze cele na konkretne działania ka?dego dnia.

Do tego poznasz narzędzia, które u?atwi? Ci pracę i zdecydowanie zwiększą Twoją skuteczno??.

Bierz i korzystaj, może wdro?ysz coś z tego systemu do swojego Życia.

Marcin

https://www.rememberthemilk.com/

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Chcesz zacząć planowa? swoje działania, jednak nie wiesz, jak to zrobić? Przedstawi? Ci gotowy schemat, który od razu możesz wdro?y? w Życie. Dzi?ki temu już nic nie zostanie pomini?te i wszystko ?atwiej b?dziesz móg? kontrolowa?.

Mam nadziej?, że znajdziesz tu coś dla siebie lub wykorzystasz narzędzie od A do Z. Zar?czam Ci, że ten system jest skuteczny, bo testoważem go na sobie wiele lat i robić to do dzisiaj.

Z czego się sk?ada? Najwa?niejszym elementem jest rozbijanie dużych projektów i celi na maże rzeczy. Mam w głowie pewne tematy do zrealizowania, ambicje, do czegoś chcę doj??, za trzy lata, czasem pi??. Te plany nie mają rozpisanej strategii działania.

Gdy mówimy o planowaniu, jest ono dobre wtedy, gdy spiszemy cele na dany rok. Najlepszym okresem są wtedy ?wi?ta Bożego Narodzenia, gdzie mamy cale 365 dni przed sobą. Możemy usię?? i spokojnie przemy?le?, co chcemy osiągnąć w danym roku w każdej dziedzinie Życia – w rozwoju osobistym, biznesie, w temacie zdrowia, w relacjach z innymi i rodzin?, w swoich pasjach.

Wyznacz aspekty Życia, zapisz, do czego d??ysz. Dobrze, gdyby na Twojej kartce pojawi?y się pierwsze liczby i okres, w którym chcesz doj?? do danych celów.

I tak przechodzimy do planów kwartalnych. We? kartk? z planami rocznymi i zobacz, co możesz z tej listy skre?li? przez trzy najbli?sze miesięce. Tak samo rozbijam kwarta? na miesięc i okre?lam, co chcę zrobić w najbli?szych 30 dniach.

Teraz możemy już u?o?y? każdy tydzie? działania, tak samo jak każdy dzie?.

Kiedy zaburzy się mój plan, mocno się frustruj?. Dlaczegoś Zawsze staram się wyznacza? sobie 4 rzeczy do zrealizowania danego dnia. Nie 10 czy 15, a tylko 4. Gdybym wyznaczy? sobie zadania ponad moje sięy i mo?liwo?ci czasowe, zobaczy?bym tylko 10 nieza?atwionych spraw i sam biczowa?bym się, że to być beznadziejny i bezproduktywny dzie?. Zrobienie jednej rzeczy, która jest na przykład w planie miesięcznym, jest du?o bardziej istotne ni? 10 małych. To one najbardziej przybli?aj? mnie co celów ca?orocznych.

Codziennie po sko?czonej pracy, czyli ok. 17, wyznaczam sobie plan działania na nast?pny dzie?.

Pomaga mi w tym aplikacja Remember The Milk. Dlaczego akurat ona? Bo tam można wpisa? tylko 4 priorytety. Nie mog? sobie napakowa? multum rzeczy, to ogranicza dane działania. Wystarczy do?o?y? do tego kalendarz, który zweryfikuje konkretne, godzinowe spotkania czy telekonferencje i jesteśmy gotowi.

Podsumowuj?c – z rocznych planów wynikaj? plany kwartalne, dalej miesięczne, tygodniowe i codzienne.
Kiedy ustalamy harmonogram dnia, nie możesz zapomina?, by były to tylko 4 rzeczy.

Bardzo prosz? o feedback, czy podoba Ci się mój system i czy b?dziesz wdra?a? go u siebie. Jeśli masz jakieś pytania, ?mia?o pisz, na pewno na wszystko odpowiem.

Dzi?kuj?, za uwagę i do zobaczenia już wkrótce,
Marcin Kądziołka