Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W tym odcinku omawiam REWELACYJN? księ?k? Granta Cardone „Regu?a 10x”.

Moim zdaniem książka jest idealna dla wizjonerów, którzy myślą na wielk? skal? i chcę tworzyć naprawd? duże rzeczy i dla tych, którzy nie zadowalaj? się tym, co mają, tylko chcę osiągać szczyty swoich mo?liwo?ci.

A o czym dok?adnie jest książka, kim jest Grant Cardone i co mnie najbardziej w niej zaskoczy?o – o tym mówię właśnie w tym odcinku.

Pozdrawiam,
Marcin

O czym mówiłem w tym odcinku:

Książka „Regu?a 10x”

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Jeśli nie sąyszaże? nigdy o księ?ce „Regu?a 10x” Granta Cordone to musisz koniecznie j? przeczyta?!

Szczególnie jeśli nie tylko marzysz, a bierzesz Życie w swoje r?ce i nie zadowalasz się tym, co osięgn?że? do tej pory. To lektura obowi?zkowa dla osób, które chcę zdobywa? kolejne szczyty, rozwija? się i nie chcę się zatrzymywa?.

Mnie ta książka zafascynowa?a i wiele dobrego z niej wycięgn?żem. Co byćo najbardziej zaskakuj?ce?

G?ówn? tez? postawion? przez Cordone jest to, być stawia? sobie dziesięciokrotnie wy?sze cele. Wszystko po to, by osiągać coraz więcej. Gdy mierzysz w konkretne za?ożenie, to w przypadku zrealizowania 80% planu, b?dziesz rozczarowany. Kiedy masz 10krotnie wy?sze ambicje, osięgniesz pierwotny cel z dużą nawi?zk?.

To jest jedna strona medalu. Kiedy chcesz osiągnąć więcej, trzeba włożyć w to 10x więcej wysięku. To jednak da Ci wi?ksz? motywację, bo na horyzoncie zobaczysz zarys ogromnych celów. Poczujesz wi?ksze ch?ci, a wr?cz podniecenie w trakcie ich realizacji.

Kolejnym za?ożeniem zawartym w księ?ce jest staże dążenie do mety. Nawet jeśli coś nie idzie i po drodze okazuje się, że nie wszystkie punkty udaje się zrealizowa?, nie rezygnuj. Zwi?ksz wysiżek, skal? działania, by mimo wszystko porusza? się do przodu.

Obsesyjne my?lenie o sukcesie to podstawa, która pomoże Ci się pozytywne nakr?ca? się w trakcie codziennych czynności.

Nie patrz na konkurencj?, nie obracaj się i nie rozgl?daj na ni?. Przejed? po niej walcem, bądź najlepszy na rynku bez zastanawiania się, co rywale robić w tym momencie.

Grant w księ?ce zaznacza, by obiecywa? otoczeniu więcej ni? jest się w stanie zrobić. Nawet mając ?wiadomość, że możesz fizycznie nie podo?a?, wymusza to na Tobie walk? i jeszcze wi?ksz? mobilizacj?, by sprosta? wymaganiom.

Bierz odpowiedzialno?? za swoje czyny, obietnice i odrzucaj wymówki. Kiedy pojawi się jakieś powalone drzewo na drodze do celu, omi? je lub wybierz inn? drog?.

Te poprzednie za?ożenia wymuszaj? na Tobie bycie w wielu miejscach na raz. Oczywiście to niemożliwe, ale szybko się przemieszczasz, nie masz czasu na zb?dne rozmy?lanie. ?yjesz szybko, więc szybko wykonujesz zadania.

Gdy w jakim? obszarze Twojej dzia?alno?ci pojawia się strach, Cardone mówi o tym, być natychmiast w tym kierunku pod??a?. Zrób to, co wywo?uje u Ciebie panik? bądź niepokój. Wtedy od razu pozb?dziesz się negatywnych emocji.

Każdy z nasz chcia?by mieć bardzo stabiln? sytuacj? finansow?. Jeśli pieni?dze są Twoim celem, nie zadowalaj się byciem klasą ?redni?. D?? do tego, by być bardzo bogatym, a nie by spokojnie starczy?o Ci do 10. ka?dego miesięca.

Grant to praktyk i czu? to w każdym fragmencie książki. Tak samo jest na portalach spożeczno?ciowych. Wszystko co napisa?, jest poparte jego do?wiadczeniem i działaniami. On właśnie tak ?yje, jak pisze o tym w księ?ce.

Na samym ko?cu „Regu?y 10x” są opisane nawyki ludzi sukcesu. Możesz je porówna? i sprawdzi?, czy Ty robisz dok?adnie to samo.

Jeśli chcesz go osiągnąć, zobaczysz, w którym kierunku pod??a?.

Książka jest bardzo emocjonalna, daje wiele narzędzi, które od razu można wdro?y? w Życie. To motywator, dzi?ki któremu zobaczysz na przykładzie autora, że nie ma rzeczy niemo?liwych.

Co mnie w niej zaskoczy?o? Kiedy sięgn?żem po ten tytuł, równolegle polubiżem jego wszystkie profile spożeczno?ciowe. Ilość miejsc, w których dzia?a i można go zobaczy? jest naprawd? godna podziwu. To prawdziwy wulkan energii, który nigdy się nie zatrzymuje.

Grant Cordone jest bardzo bezpo?redni i bezkompromisowy. Nie bierze pod uwagę opcji, że nie osięgniesz sukcesu. Nie owija w bawe?n? i nie mówi, że pieni?dze są nieważne. Musisz być bogaty.

To książka dla wizjonerów, którzy chcę sporo osiągnąć i tworzyć wielkie rzeczy oraz dla osób, które nie zadowalaj? się tym, co zdobyli do tej pory.

Gdy posiadasz zespó? ludzi, którym zarz?dzasz, pole? im t? lektur?. Jeśli Ty zainspiroważe? się sąowami Granta, Twoje otoczenie musi pod??a? w tym samym kierunku. Inaczej miniecie się na trasie i każdy pójdzie w swoją stroną, oddalaj?c się od sukcesu.

Kiedy jest najlepszy moment na przeczytanie tej książki? Gdy zaczynasz projekt, który jest naprawd? dużym wyzwaniem, by zmotywować się do walki o sukces.

Drug? sytuacj?, która jest idealna do rozpocz?cia przygody z Grantem Cordone to moment, kiedy podnosisz się po pora?ce. Prze?yże? mocno jak?? traum?, zawodow? lub prywatn?, ale już się z ni? pogodziże? i chcesz mocno odbi? się od dna. Jest tam pe?no realnych wskazówek, które bądź nap?dza? Cię ka?dego dnia. Księżek motywacyjnych jest mnóstwo, ale wiele z nich to puste hasąa niepoparte przykładami z Życia.

Polecam Ci Granta Cardone na mediach spożeczno?ciowych – albo go pokochasz albo znienawidzisz. Wtedy b?dziesz mieć więcej ?wiadomo?ci, czego spodziewa? się po księ?ce i czy jest ona dla Ciebie.

Dzi?kuj? i do nast?pnego odcinka.

Pozdrawiam,
Marcin Kądziołka