Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jak dba? o dobre relacje z najwa?niejsz? osobą w Twoim Życiu? Jakie są dwa podstawowe aspekty, które warto wzi?? pod uwagę przy budowaniu tej relacji?

O tym w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Nie ma nic wa?niejszego ni? zbudowanie relacji z samym sobą. To wpływa na wszystkie decyzje, jakie podejmujesz w Życiu, sprawia, że czujesz się dobrze lub ?le. Co zatem zrobić, by mówięc kolokwialnie, dobrze dogadywa? się ze sobą? Jakie są dwa podstawowe aspekty, które warto wzi?? pod uwagę przy budowaniu tej relacji?

Wewn?trzne nastawienie i dbanie o siebie samego wpływa na wszystko, co dzieje się wokó? nas. Mówi się, że powinni?my dba? o innych, relacje z otoczeniem, ale cz?sto zapominamy o sobie i naszych potrzebach.

Kiedy zaczynamy się gorzej czu?, prawdopodobnie jest to efekt złego od?ywiania, braku odpoczynku lub poczucia, że w ca?o?ci po?więcamy się dla innych, a nie mamy czasu dla swoich pasji.

Każdy z nas ma barier? wytrzyma?o?ci i po dobiciu do niej orientujemy się, i? musimy zadba? o w?asne potrzeby. Jedni t? granicę mają dalej, inni wy??cznie zajmuj? się sobą, ale zar?czam Ci, i? każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia. Nie można cażego swojego Życia po?więcię, spe?niaj?c oczekiwania otoczenia i ich pró?b. Nawet jeśli lubisz pomaga?, nie można tego robić kosztem siebie.

Cz?sto jest to kwestia zatrzymania się na moment i dostrzeżenia naszych potrzeb. Jeśli masz jakieś zachcianki, to masz do tego prawo, by wynagrodzi? się w ten sposób za ostatni czas.

Jak już wspominażem, zdarza się, że jest to kwestia zdrowotna, bo nie zwracamy uwagi na posięki i ich sk?ad. Kiedy? miażem tak? przypad?o??, że zacząćy nachodzi? mnie czarne myśli. Jako że jestem osobą, która zawsze staje po jasnej stronie mocy i uwa?am, że ze wszystkim sobie poradz?, a problemy to tylko sprawdzanie moich mo?liwo?ci, byćo to dla mnie do?? zaskakuj?ce.

Nat?ok zdarze? spowodować, że nawet najdrobniejsza rzecz mnie przyt?acza?a. Zdaj?c sobie spraw? z tego co się dzieje, zacz?żem czyta? o przyczynach takiego zachowania. Okaza?o się, że ?yj?c w Polsce mamy zbyt ma?o sąo?ca i wystarczy?o za?ywa? witamin? D3, by wszystko odesz?o jak za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki.

Jest to udowodnione naukowo, że w okresie jesienno-zimowym możemy być przyt?oczeni wieczn? osąon? nocy, dlatego nie polecam i nie zach?cam, ale warto zaznajomi? się z tematem.

Jak widać, można wspomóc się suplementami, ale kiedy dochodzi kwestia duchowo?ci, jest już zdecydowanie trudniej.

Gdy targaj? nami emocje, tracimy kontakt z samym sobą. Brak wyciszenia sprawia, i? nie możemy z?apa? myśli. Dla jednych b?dzie to godzina w samotno?ci, pe?nego skupienia bez rozpraszaczy, dla reszty takim spokojem b?dzie wyŻycie się i wyrzucenie z?ych emocji na sięowni lub wyj?cie do klubu.

Nie można robić z siebie ?wi?to?ci i zajmowa? się wy??cznie medytacj? czy modlitw?. Gdy przesadzimy, nawet najlepsza rzecz robiona ponad stan i mo?liwo?ci w ko?cu da odwrotny efekt.

Rezygnowanie ze wszystkich obowi?zków i innych przyjemno?ci na rzecz duchowo?ci nie jest wskazane, ale wewn?trzna akceptacja samego siebie już tak. Ja nazywam to dbaniem o relacje z samym sobą. Każdy z nas ma inne potrzeby, inne bariery i inne wyznaczniki moralno?ci. Musisz pozna? siebie i mieć samo?wiadomość, by wiedzieć co Ci jest do szcz??cia potrzebne.

Trzeba jednak na chwile zwolni?, by dostrzec, że zatracamy siebie na rzecz innych. ?yjemy Życiem kole?anki czy kolegi, a przecie? mamy w?asne. Daj sobie chwil? i zrób dla siebie coś przyjemnego. Wtedy wrócisz do Życia z wi?ksz? werw?, b?dziesz mia? wi?kszy spokój i bądźc w dobrej kondycji psychicznej, na pewno pomaganie bliskim b?dzie Ci sprawia?o wi?ksz? satysfakcje. Dlaczegoś Bo nie b?dziesz mia? poczucia, że Życie przelatuje Ci przez palce. Pami?taj – to Ty jesteś najwa?niejszy w tej uk?adance i nie odmawiaj sobie przyjemno?ci, bo Życie jest jedno i nie b?dziesz mia? mo?liwo?ci „przeŻycia” go drugi raz.