Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Nasz mózg lubi się przyzwyczaja? do obecnego stanu i cz?sto idzie na skróty. Czasami dzia?a to na naszą korzy??, ale cz?sto jest wprost przeciwnie. Co zrobić, żeby wyrwa? mózg z kolein codzienno?ci i ruszy? do przodu? O tym w tym odcinku.

Zapraszam, Marcin Kądziołka

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Nasz mózg przyzwyczaja się do dobrego i próbuje prowadzi? nas na skróty. Zazwyczaj dzia?a to na nasza niekorzy??, bo stajemy się bardzo schematyczni, w z?ym tego sąowa znaczeniu.

Co zrobić, by nasz mózg zawsze być ?wie?y, gotowy do działania i atakowania nowych wyzwa? ze zdwojon? się??

Czasami warto jecha? po torach codzienno?ci, bo tak w?a?nie dzia?aj? nawyki. Je?li próbujesz go ?wiadomie wypracowa?, jaki? schemat działania, to po pewnym czasie b?dziesz wykonywa? te czynności automatycznie. Bez dodatkowej energii oraz wysięku psychicznego.

To oczywi?cie jest spory plus, ale do momentu, kiedy ta automatyzacja nasz nie u?pi. Przestajemy być kreatywni i nie kontrolujemy w?asnych zachowa?. Nie mamy ?wiadomo?ci, że nawyki nami steruj?.

Je?li budujesz nawyk, dobrym pomysżem jest ustawienia sobie przypomnienia w telefonie. To pomaga i daje nam sygna?, by wrócię na w?a?ciwe tory.

Przykładowo może to być godzina 9:00, która b?dzie alarmem do powtórzenia sąówek z angielskiego, pó?godzinnego treningu czy zjedzenie kolejnego posięku, bo chcesz zacząć je?? regularnie lub cz?sto się u?miecha?.

Każdy kolejny dzwonek b?dzie mówię Ci, co chcesz zrobić. Pod?wiadomie uwa?asz, że to jest fajne, bo nawet w nat?oku obowi?zków wiesz, że nie możesz odpu?cię. Po tygodniu, dwóch, trzech, kiedy zadzwoni przypomnienie w telefonie, okazuje się, że Twój mózg ju? wie, że chodzi o dan? spraw?. Odrzucisz po??czenie, bo wiesz, że wymusza to na Tobie okre?lone działanie. I w?a?nie wtedy wy?ania się rutyna, bo zamiast dzia?a? wed?ug przypomnienia, przesuwasz je w bok, totalnie ignoruj?c wyskakuj?ce okienko.

Tkwienie w codziennych nawykach sprawia, i? tracimy kreatywność, iskr? w oku i idziemy przed siebie z klapkami na oczach. Każdy dzie? wygląda tak samo i nie ma w tym nawet nutki ekscytacji, nowo?ci. Dzia?asz jak najbardziej punktualny autobus w Twoim miećcie. Wiesz, że o 10.24 b?dziesz na ulicy Ko?ciuszki, a o 10.30 ju? na ulicy Pi?sudskiego.

Zaczynasz i ko?czysz w dok?adnie taki sam sposób.

Je?li ten opis pasuje do Ciebie wiesz, że nie ma tam miejsca na kreatywność, a ona jest potrzebna do ciekawego Życia i rozwoju.

Zaczyna się pojawia? frustracja, że jesteż robotem, który tylko pracuje, siedzi w domu i nic z tego Życia nie ma. A wynika to z tego, że wolisz siedzie? na kanapie, zamiast uwolni? swój mózg. Jak go budzi? do działania?

Je?li wrócimy do przypominajek, zmieniaj godzin? i tre?? powiadomienia lub d?wi?k. Wtedy ponownie zaczniesz je czyta?. Twój rozum jest sprytny, ale nie do tego stopnia, by nie reagowa? na zmiany.

Pracuj z ró?nych miejsc. Nawet je?li pracujesz na etacie i musisz siedzie? przy tym samym biurku czy na tym samym stanowisku, spróbuj je?dzi? inn? trasą do pracy. Bez znaczenia czy b?dzie to autobus, tramwaj lub przesiędziesz się z samochodu na rower. Najwa?niejsze, by wyj?? poza schemat.

Ludzie maj? to do siebie, że lubi? hermetyczne, zamkni?te ?rodowisko. Czuj? się swobodniej w towarzystwie, które znaj?. Zmiana otoczenia jest jednak bardzo istotna. Je?li nie wiesz, na jakie wydarzenie się wybra?, zobacz czy na Facebooku nie ma grupy, które zrzeszaj? ludzi o tych samych zainteresowaniach, cho? nie musi to być regu??. Możesz wybra? nawet meetingi z lud?mi o odmiennych pasjach. Nowe znajomo?ci, poznanie pogl?dów z drugiego bieguna i spostrzeże? daje nam pozytywnego kopa i motywacje do zmiany. Dostrzeżesz, że jest wiele nowych mo?liwo?ci, które być może bądź dla Ciebie strzażem w dziesiętk?.

Nie byże? nigdy na jodze? Id?, może w?a?nie Cię zaciekawi. Skąd możesz wiedzie?, że tego nie lubisz, skoro nigdy tego nie robiże?? Nie zamykaj się na nowe tematy.

Ja nigdy nie my?lażem, że zafascynuj? mnie gongi tybeta?skie, ale po pierwszym spotkaniu wiedziażem, że to nie b?dzie mój ostatni raz. Byćo to coś niesamowitego i wielokrotnie powtarzażem sesje Ca?onocnej Ceremonii D?wi?ku. To relaks, który daje pozytywny zastrzyk energii i pozwala niezwykle się odcię? od codzienno?ci.

Warto nauczy? się nowego języka, a dlaczego to tak istotne i jak to robić, mówiżem w jednym z ostatnich podcastów.

To jedne z podstawowych zasad, którymi warto się kierowa?, by nasz mózg być ?wie?y jak szczypiorek i zawsze gotowy na nowe wyzwania. ?wiadomie wybieraj drogi, które zaprowadz? Cię do celu, b?dziesz mia? wi?ksz? kontrol? nad swoimi poczynaniami. A przede wszystkim więcej frajdy, że więcej ciekawych rzeczy dzieje się w Twoim ?yciu.

Pozdrawiam,
Marcin Kądziołka