Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Tomaszem Z?bal?, twórc? Akademii Latino. Rozmawiamy o tym, jak taniec wpływa na rozwój osobowo?ci, ale też o motywacji, dużej wizji, budowaniu zespołu, przezwycię?aniu problemów i wielu innych aspektach tworzenia nowego projektu.

Zapraszam do wysłuchania,
Marcin Kądziołka

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Czy taniec wpływa na rozwój osobowości? Jak się motywować buduj?c zespó?, przezwycię?a? problemy i jak radzić sobie z wieloma k?odami, które l?duj? na naszej drodze? O tym i wielu innych aspektach rozmawiam z Tomaszem Z?bal?, twórc? Akademii Latino.

Marcin Kądziołka: Co ciekawe, Tomasz prosię mnie bym powiedzia?, i? prowadzi projekt taneczny, a nie szko?? ta?ca. Stwierdzi? też, że wszystko co osiągnąć, jak się rozwin?? biznesowo i jako cz?owiek – zawdzi?cza właśnie swojej pasji. Taniec a rozwój osobisty – jak to wyt?umaczysz?

Tomasz Z?bala: Taniec to dla mnie pasja, rozwój biznesowy, marketingowy oraz osobisty. Pierwsze co mi przychodzi do g?owy to my?l, że taniec ??czy ludzi. Szczególnie jeśli mówimy o Akademii Latino, to wymieni? trzy style: bachata, salsa, kizomba. Są one teraz do?? popularne i mitem jest, że na te zaj?cia chodz? tylko osoby w wieku 20-25 lat, studenci, którzy szukaj? sposobu na sp?dzenie wolnego czasu. Od 7 lat, kiedy zajmuje się ta?cem spotkażem wielu ludzi także po 60-tce, powa?nych biznesmenów, którzy chcę się odstresowa? po pracy i jest to dla nich forma relaksu.

MK: Pewnie trudno byćoby sobie wyobrazi?, by w innej sytuacji student, który nie wszed? na rynek pracy znalaz? wspólny j?zyk bez barier z prezesem na emeryturze, mog?cym o sobie powiedzieć, że bardzo wiele w Życiu prze?y?. Tutaj ta granica od razu się zaciera.

TZ: Fajne jest też to, że wszyscy jesteśmy na „ty”, więc od razu likwiduje się barier? mi?dzypokoleniow?. Pewnie wielu z Was zna taniec towarzyski, który ró?norako można rozumieć i tam jest wiele norm, których trzeba się trzyma?. Ta?ce latino mają to do siebie, że są bardziej elastyczne, można improwizowa?, czy dodawa? du?o od siebie. Instruktor dzia?a wed?ug w?asnego schematu, a nie narzuconego z góry, którego kiedy? się nauczyło na warsztatach.

MK: Czyli taniec jest sposobem na Twój rozwój osobisty czy także osób, które są w Twojej grupie i otoczeniu?

TZ: To rozwój dla osób, które szukaj? nowych pasji, nowych mo?liwo?ci, które chcę spróbowa? czegoś innego. W tygodniu masz zaj?cia, na których możesz sp?dzi? dwie godziny lub więcej, a w weekend odbywaj? się imprezy z setkami ludzi, które nie są przesiedziane w lo?y, ale przeta?czone z niesamowit? energi?. Partner może kobiet? zaprosię do ta?ca, bez wzgl?du na jej stopie? zaawansowania.

MK: Patrząc na Tomka siedem lat temu i teraz – powiedz, co namacalnie da? Ci tanie?? I nie mówimy tutaj o oczywistych aspektach, jak kocie ruchy, dobra zabawa, czy poznawanie ludzi. W którym miejscu byćbyć, gdyby nie taniec?

TZ: Kiedy? na pewno byżem bardziej nie?mia?y, ale taniec otworzyć mnie na ludzi. Pami?tam swoje pierwsze zaj?cia w centrum Katowic, gdzie byżem ogromnie zestresowany. Mam też du?o więcej znajomych, z którymi cięgle się spotykam mimo, i? oni już dawno nie ta?cz?. Gdyby kto? te kilka lat temu powiedzia? mi, że bądź prowadzić zaj?cia, zupełnie bym w to nie uwierzy?. Cztery lata temu pomy?lażem, że to byćoby spe?nienie moich aspiracji. Taniec pozwala podnie?? swoją pewno?? siebie, odizolowa? się od problemów dnia codziennego i daje ogrom motywacji. Wychodz?c z lekcji masz du?o więcej energii i zapa?u, by wej?? z impetem w kolejny dzie?.

MK: Czym się różni projekt taneczny od szko?y ta?ca? Ludzie przychodz? tu i tu, uczą się, bawi?. Jakie są zatem różnice i podobie?stwa?

TZ: Jeśli masz szko?? ta?ca, to tam zaj?cia odbywaj? się od poniedzia?ku do pi?tku od 17-tej do 20-tej. Akademia Latino dzia?a g?ównie w weekendy, gdzie na pi?ciogodzinnych warsztatach możesz od podstaw pozna? dany styl ta?ca. Są także zaj?cia dla osób zaawansowanych. Jako, że zajmuje się marketingiem i sprzedaż?, to dzi?ki temu wychodz? poza schemat. Polega to na tym, że wa?ny jest dla mnie marketing video. Na nast?pny miesięc już jest zaplanowana kampania, gdzie bądź rozmowy z osobami mające różne podejście do ta?ca, czy to latino czy towarzyskiego. Każdy, kto b?dzie mia? ochot?, b?dzie móg? obejrze? wywiad na naszych kana?ach z inspiruj?c? osobą.

MK: Dla Ciebie jest to pewnego rodzaju ch?? pokazania Światu dlaczego taniec, jak poszczególne osoby się inspiruj? i co potrafi? z tego wyciągnąć.

TZ: Taniec to dla mnie nie tylko kroki, które należy stawia? w odpowiednim czasie. Dla mnie byćoby super spraw?, jeśli jaka? osoba po obejrzeniu naszego materia?u na tyle by się zaciekawi?a tematem, że postanowi przyj?? na zaj?cia i zobaczy, jak to wygląda od Środka. Niekoniecznie w Akademii. Chcia?bym by to zmotywowaćo ludzi to z?amania swojego strachu.

MK: Twoją ?yciow? Ścieżkę jest taniec i chcesz, by ludzie zakosztowali kawa?ka Twojego Świata. Dobrze zrozumiażem Twoje sąowa?

TZ: Tak, dok?adnie o to mi chodzi?o. To także realizacja moich aspiracji. Brażem udzia? w organizacji wielu festiwali, widziażem, co dzia?a na odbiorców i zapisyważem w?asny feedback. I od stycznia to się spe?ni?o, bo prowadz? Akademi? Latino.

MK: Mnie dziwi to, że mówisz, i? Twoje wideo wywiady to w sumie pionierskie wydarzenie w bran?y. To oznacza, że marketingowo taniec jest martwy?

TZ: Jest kilka osób, które aktywnie dzia?aj? na rynku, ale szko?y zazwyczaj skupiaj? się na prowadzeniu zaj??, a nie propagowaniu naszego zawodu czy pasji. Jeśli się na to zdecyduj? to po dwóch, trzech materia?ach tej motywacji brakuje. Trzeba sobie zdawa? spraw?, że na to potrzeba czasu, do?wiadczenia i stażego polepszania materia?ów, które na pocz?tku nie bądź idealne. Za dziesiętym razem b?dzie du?o lepiej i na pewno uda się znaleźć zwolenników naszej pracy.

MK: Obserwuj?c rynek, widz? wiele firm, które są mocno osadzone i nie dzia?aj? w Internecie, w ogóle tego nie dostrzegaj?, tak samo jak i mo?liwo?ci social mediów. Ciesz? się, że pokazujesz, i? w dziedzinie „taniec” można się rozwija?, pokazywa? nie tylko miejsce, gdzie można się zapia?, ale także na mi?kko zainteresowa? tematem, co pó?niej prze?o?y się na sukces cażej bran?y. Jak sam mówisz, nie przeszkadza Ci to, że kto? po obejrzeniu Twojego materia?u pójdzie do konkurencji, która dzia?a w innym miećcie.

TZ: Staram się wychodzić zawsze poza schemat, ale też w planach jest produkt internetowy pokazuj?cy podstawowe kroki taneczne i specyfik?, psychologi? ta?ca. Każdy ma swoje wyobrażenia i to chcemy zweryfikowa?. Za symboliczn? op?at? b?dzie można przekona? się czy warto.

MK: Czyli jesteś gotowy na kolejne biznesowe kroki, masz pouk?adany plan na dalsze działania i wprowadzenie produktu na rynek, by kto? pó?niej po zobaczeniu czy usąyszeniu Cię w Internecie chcia? dowiedzieć się czegoś więcej i w ostateczno?ci klikn?? „kup”.

TZ: To też jest opcja na promocje marki i siebie. Jeśli kto? już mnie zobaczy, to odszuka mnie na social mediach i b?dzie traktowa? jak koleg?, osobą, z któr? można swobodniej porozmawia?. Tak burzy się bariera.

MK: Ty tej osoby jeszcze nie znasz, ale ona widzia?a Cię tyle razy, że uwa?a Cię za kogo? bliskiego.

TZ: Wiele razy miażem sytuacje, kiedy kto? na spotkaniach przybiega do mnie, rzuca mi się na szyje i krzyczy „cze?? Tomek”. Ja się wtedy zastanawiam, czy my się w ogóle znamy? Istnieje możliwość, że kogo? nie pami?tam, ale takie sytuacje są zabawne.

MK: Zdradzimy kulisy, że nasz podcast nagrywamy w styczniu, a jak wspomniaże? Akademia Latino istnieje niecały miesięc. Jak wygląda? Twój start? Jakie prowadziże? działania marketingowe? Wszystko byćo zaplanowane, czy może dzia?aże? na o?lep? Mam nadziej?, że to b?dzie inspiracja i nakre?lenie drogi dla kogo?, kto też chcia?by wystartować z dużym projektem.

TZ: Szczerze mówięc to na ?l?sku jestem do?? rozpoznawaln? osobą, dlatego naszym planem byćo zorganizowanie imprezy w dużym lokalu, by przysz?o 200-300 osób i by byćo to w centrum Katowic. Kiedy wszystko byćo ustalone i dopi?te na ostatni guzik, dziesię? dni przed startem imprezy dowiedziażem się, że wynaj?ty lokal b?dzie przej?ty przez inny podmiot. Nie byćo kontaktu z drug? stroną do trzech dni przed startem. Nie byćo możliwe przeniesienie kilkuset osób i parkietu w tak krótkim czasie gdzie? indziej. Okaza?o się, że nowy najemca ma inne lokale i tam zorganizoważem imprez?. Wszystko się udało, wysz?o bardzo fajnie i go?cie byli zadowoleni. Jednak co się zestresoważem to moje.

MK: Pocz?tki trudne, ale karta się odwrócięa i wszystko dobrze się sko?czy?o.

TZ: Dok?adnie tak. Nie sta?oby się tak jednak, gdyby nie moja determinacja i działanie. Nie czekażem na to, a? sytuacja sama się rozwi?że. Miażem wiar?, że uda się i byćo też kolejne rozwi?zanie na tapecie na wypadek, gdyby to nie odbyćo się w Fame Club. To szybka reakcja na pojawiaj?ce się problemy sprawi?a, że start można uzna? za sukces mój i mojego zespołu.

MK: I pad?o to magiczne sąowo „zespó?”. Mówiże?, że taniec da? Ci możliwość rozwini?cia komunikacji z drugim cz?owiekiem. A co z umiejętnościami menadżerskimi, zarz?dzania zespożem? Może być on budowany poprzez Twoje bliskie ko?o znajomych?

TZ: Ja jestem g?ówn? osobą zarz?dzaj?c? w spó?ce i staram się dzia?a? najlepiej jak potrafi?. Moim celem być dobór osób, którym ufam w 100%. Mówimy tutaj o p?aszczy?nie biznesowej i prywatnej. Ku mojemu szcz??ciu to właśnie udało się osiągnąć, bo mam zespó?, który ?wietnie sobie radzi z projektami. Jest jedna osoba, która pr??nie dzia?a z filmami, zdj?ciami, bo jak wiadomo – wynaj?cie kogo? z zewn?trz, to duże koszty i lepiej, przynajmniej na pocz?tku, przerzucię je na promocje.

Można też korzysta? z barteru, by każda ze stron byća zadowolona. Sytuacja ‚Win-Win’ jest dla mnie najwa?niejsza.

MK: Czy te wszystkie osoby poznaże? dzi?ki swojej pasji?

TZ: Tak, bo zale?a?o mi, by moja ekipa zna?a specyfik? bran?y, biznesu i rozumia?y wizj? działania.

MK: Czy móg?być uchyli? r?bka tajemnicy odno?nie wizji? Czym ona się różni od tradycyjnego modelu i na ile jest ona wa?na, by ludzie chcieli pój?? w kierunku nakre?lonym przez Ciebie?

TZ: Wizja jest dla mnie bardzo wa?na, bo to pozwala nam okre?li?, gdzie chcemy być za jaki? czas i jakie ?rodki pomog? nam tam doj??. Nauczyżem się też, by biznes opiera? na kilku ?ród?ach, bo jeśli ono jest jedno, to zawsze może ono upał?, z ró?nych powodów. W przypadku niemocy na jednym polu, te kolejne Asy w r?kawie daj? nam motywacje i możliwość odbicia się od dna. Dla mnie są to warsztaty z bachaty, salsy, czy innych ta?ców. ?cięgamy wiele gwiazd z cażego Świata, dzi?ki czemu można się wiele nauczyć. Katowice były wymar?ym miastem pod tym k?tem, dlatego Akademia Latino ma zamiar to zmieni?. Drugim takim ?ródżem finansowania są imprezy taneczne, bo jestem też DJ-em i wydaje mi się, że ludzie lubi? sposób, w który gram i jak się można przy mojej muzyce bawi?. Jeszcze w tym roku planujemy otworzyć sklep z artyku?ami tanecznymi, który mam nadziej?, że b?dzie też wkrótce znany także na ?wiecie.

MK: Czy to co powiedziaże?, nap?dza również Twoich wspó?pracowników, czy trzymasz swoje plany wy??cznie dla siebie?

TZ: Wizja motywuje wszystkich i zespó? musi mieć ?wiadomość tego, jak się b?dziemy rozwija?, a także jakie oni z tego bądź mieli korzy?ci. To nie tylko poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności, ale każda z tych osób musi wiedzieć, jakie profity finansowe za ich zaanga?owaniem w projekty id?.

MK: Wi?żesz wizje cażego przedsiębiorstwa z osobistymi ambicjami, bo dzi?ki temu każdy może poczu? się wa?ny i doceniony.

TZ: Staram się, by tak byćo. Wiem, jakie dana osoba ma talenty, w czym jest najlepsza. W ten sposób przydzielam poszczególne zadania.

MK: Nie jest tajemnic?, że uczą się hiszpa?skiego i ten temat szczególnie mnie interesuje. Czy jeśli kto? uczy się salsy i innych ta?ców, idzie za tym zainteresowanie kultur?, j?zykiem, obyczajami pa?stwa, z którego się dany gatunek wywodzi?

TZ: Sam nie uczestniczyżem w tym, ale wiem, że były organizowane zaj?cia z elementami nauki języka hiszpa?skiego. To pokazuje, że taniec spowodować, i? uczestnicy pobieraj? kursy j?zykowe. Jeśli mówimy o bachacie, to ma on swoje korzenie na Dominikanie i tam ta?czy się jego pierwotn? wersj?. Pó?niej, gdy ten trend przyszed? do Europy to całkowicie się przekszta?cię – jest inna muzyka, która nawet jest grana w klubach jako remixy. Jeśli kto? jest z Dominikany to nie zata?czy do takiej przeróbki, bo uwa?a, że tylko jedna bachata jest prawdziwa – ta z jego kraju.

MK: Jeśli kogo? to interesuje, to może zag??bia? się w dan? kultur?, historie i dochodzi? do odkrywania nowych rzeczy.

TZ: Akurat w tym przypadku nie jest ?atwo zag??bia? się w histori? ta?ca i jego kultury, bo wiele informacji jest trudno dost?pnych. Na pewno jako Akademia b?dziemy chcieli zrobić materia?y wideo z lud?mi, którzy na Dominikanie byli nie raz i mog? opowiedzieć więcej, ni? ktokolwiek inny. Także o Kulturze. Chcę ludzi edukowa? i jeśli kto? uczy się danego ta?ca, to żeby z tych zaj?? wyniósą coś więcej ni? tylko schemat kroków. Jeśli mówimy o salsie, to od razu na my?l przychodzi nam Kuba. Wiele osób po tym jak poch?on?? ich ten taniec, decyduje się na wspólne wyjazdy do tego kraju, by zobaczy? jak to wygląda od Środka. Ja jeszcze nie miażem okazji tam być, ale na Kub? i na Dominikan? ch?tnie się wybior? i nagram nie jeden materia? video, by jeszcze bardziej zarazi? ludzi ta?cem.

MK: Na Dominikan? i Kub? to każdy ch?tnie się wybierze, a jeśli wyjazd ma także charakter dydaktyczny i kto? chce dowiedzieć się więcej o swojej pasji, to jest to jeszcze bardziej ciekawe. Mówiże? o korzy?ciach, jakie niesie za sobą taniec, ale czy obserwujesz ludzi i ich motywacje, dlaczego pojawiaj? się na zaj?ciach? Z czego to wynika i czy na przestrzeni lat ta ch?? rozpocz?cia przygody jest spowodowana czym? innym?

TZ: Kiedy kto? zapyta mnie, co spowodowaćo, że zacz?żem ta?czy?, odpowiadam, że nie pami?tam i kompletnie nie wiem, dlaczego w tym trważem na pocz?tku. Jaka? sięa spowodowaća, że jednak nagrywamy ten podcast na taki temat, a nie inny. Dla mnie to byća ch?? poznania nowych ludzi, wyj?cia z domu i aktywnego sp?dzania wolnego czasu. Pó?niej chciażem poprowadzić zaj?cia, a teraz jest to możliwość prowadzenia biznesu opartego na mojej pasji.

MK: Czy taniec jest dla ka?dego i nawet osoby, które nie umiej? się porusza? mog? odmieni? swoje Życie, czy trzeba mieć do tego pewne predyspozycje?

TZ: Jeżeli chodzi o ta?ce latynoameryka?skie, to każdy może zacząć od zera. Akademia Latino wychodzi naprzeciw tych osób, które niekoniecznie mają czas w tygodniu na tak? aktywno?? lub po prostu nie chcę. Mog? na pi?ciogodzinnych warsztatach nauczyć się podstawowych kroków i pó?niej ka?d? godzin? wchodzi? na coraz wy?szy poziom.

MK: Ile zajmuje czasu nauka salsy osobie, która nie ma specjalnych predyspozycji od zera do takiego swobodnego poruszania się?

TZ: To kwestia indywidualna, ale przede wszystkim samozaparcia i wiary w siebie oraz pracy nad ta?cem. Ja byżem tak? osobą jak teraz mówiże? i żeby przy?pieszy? ten proces to je?dziżem do innych miast i innych szkó? w tygodniu, by przeta?czy? więcej godzin. Są osoby, które lepiej czuj? muzyk? i rytm to szybciej wejd? w temat, ale osoby bardziej oporne, jeśli ucząszczaj? na godzinny trening raz w tygodniu, to zajmie im to więcej czasu. Dla mnie to kwestia wyrobionych godzin, ale jest to zale?ne od talentu. Kiedy partnerka ?atwiej daje się prowadzić i szybciej ?apie kroki, to prawdopodobnie mia?a już kiedy? do czynienia z ta?cem lub ma ?wietne warunki do tego, by coś więcej osiągnąć.

MK: Jak móg?być to okre?li? w godzinach? Potrzeba dziesię? czy sto godzin do momentu, kiedy usąyszysz muzyk? i możesz swobodnie zata?czy? bez Żadnego skr?powania?

TZ: Jeśli chodzi o bachate, która jest ?atwiejszym stylem ni? salsa, by za?apa? podstawy to wystarczy pierwszy kurs 4-godzinny w Akademii Latino. Zna się podstawowe kroki i figury, więc spokojnie można już zata?czy? na imprezie. Nie trzeba zbyt wiele, a w?a?ciwie to wystarczy jeden weekend.

MK: Troszeczk? mnie zaskoczyże?, bo my?lażem, że to b?dzie taka liczba, która cz??? osób mog?aby odstraszy?.

TZ: To jest o tyle fajne, że nauka ta?ca w Akademii przek?ada się na nasze Życie. Jeśli pójdziemy na wesele, to spokojnie możemy do wi?kszo?ci kawa?ków zata?czy? bachate i zrobić pozytywne wrażenie na rodzinie i innych go?ciach.

MK: Czy jest jaka? wa?na rzecz o ta?cu lub biznesie, o któr? nie zapytażem, a chcia?być poruszy??

TZ: Reasumuj?c polecam taniec jako form? aktywno?ci fizycznej i sp?dzania wolnego czasu. Można wygooglowa? szko?y ta?ca w okolicy, zobaczy? jak to wygląda. Ja zapraszam na FanPage Akademii Latino, tam też znajd? się materia?y video, o których mówiłem. Nie tylko sięownia jest treningiem, ale można zobaczy? czy taniec nie może być ciekawsz? i bardziej rozwojow? dyscyplin? dla Ciebie.

MK: Strona internetowa też jest w gotowo?cię

TZ: B?dzie portal akademialatino.pl, która ruszy na dniach i b?dzie o tym informacja na naszym Facebooku.

MK: Dzi?kuj? Ci zatem za po?więcony czas, wiedzą, któr? nam przekazaże? i poniżej umieszcz? linki, które pomog? naszym sąuchaczom znaleźć Ciebie w Internecie.

TZ: Jeśli ktokolwiek mia?by pytania, w?tpliwo?ci odno?nie ta?ca, zaj?? czy wszystkiego zwi?zanego z Akademi?, zapraszam do wysy?ania wiadomo?ci na Fanpage’u, na pewno na wszystko odpowiem. Dzi?kuj? za zaproszenie i mam nadziej?, że b?dziemy mieli okazje wszyscy spotka? się na jakim? parkiecie.

MK: Dzi?kuj?, to byća dla mnie przyjemno??. Już teraz zapraszam na kolejny odcinek podcastu.