Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Dzisiaj o tym, dlaczego tak trudno jest nam wycięga? wnioski zarówno z w?asnych porażek, czy sukcesów, ale też z sukcesów innych ludzi. I co zrobić, aby sta?o się to ?atwiejsze?

O tym w tym odcinku. Zapraszam, Marcin.

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Dlaczego tak trudno jest nam wycięga? wnioski zarówno z w?asnych porażek, czy sukcesów, ale też z sukcesów innych ludzi? I co zrobić, aby sta?o się to ?atwiejsze?

Wiele osób ma swój mityczny cel, ale nigdy nie udaje im się go osiągnąć. Pewnie zastanawiaże? się nad tym, dlaczego mimo porażek i ich ?wiadomo?ci, jednak nie potrafimy uczy? się na błądach, wycięga? wniosków i dzia?a? z lepszym skutkiem w przysz?o?ci. Coś się wydarzy, wniosek jest prosty, ale nic się nie zmienia. Wed?ug mnie dzieje się tak przez wielow?tkowo?? Życia i wiele aspektów, które mają na siebie wp?yw. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedno wydarzenie b?dzie mia?o istotne skutki także w innych dziedzinach Życia.

We?my pod lup? takich przedsiębiorców jak Richard Brandson czy Elon Musk, którzy otwieraj? nowe firmy, projekty, wiele z nich zapewne nie byćo trafionych, ale wielokrotnie pokazali, że wiedzą, jak powinien wygląda? biznes. Skoro są wydeptane ?cie?ki kariery, to można zrobić tylko kopiuj – wklej. To jednak nie takie proste, bo w Życiu pojawia się wiele zmiennych i trzeba na nie reagowa? w odpowiedni sposób.

Można powiedzieć, że osoba, która biega ma lepsze spojrzenie na problemy, jest bardziej kreatywna i potrafi my?le? strategicznie, bo sport daje jej ?wie?y umysł.

Teraz pójd?my o krok dalej. Wyobra?my sobie, że Twój kolega w latach m?odzie?czych zbyt d?ugo zastanawia? się nad dan? spraw? i w ko?cu okazja przesz?a mu ko?o nosa. Teraz zapowiedzia?, że nie może dopu?cię do tego, by sta?o się tak ponownie i bez zastanowienia wszystko traktuje jak szanse. To daje ogromn? przewag? nad konkurencj? w biznesie, bo potrafi szybko podejmować decyzje. I to tylko nap?dza go w drodze do sukcesu.

To oczywiście tylko jeden aspekt, pokazuj?cy jaka jest różnica mi?dzy jednym, a drugim zdarzeniem i jakie ono ma wp?yw na nas samych. Tym sposobem widzimy, że ?atwiej jest dostrzec swoje wp?ywy i bod?ce, którymi się kierujemy. Można się inspirowa? wieloma osobami, ale nie mamy pe?nej wiedzy na temat ich inspiracji, ?yciowych motywacji i decyzji.

Dobre wysypianie się także może mieć wp?yw na Twoje Życie. Wystarczy zmiana materaca w sypialni, a spowoduje to ogromne zmiany. Skoro lepiej ?pimy, to budzimy się z wi?ksz? energi?, mamy u?miech na ustach, lepiej dogadujemy się z rodzin? i wspó?pracownikami, patrzymy pozytywnie na przyszłość, dzi?ki czemu nasz biznes się rozwija. Jedna decyzja, a tak ciekawe i dobre skutki.

Możemy tego nie zauwa?y?, że tak bardzo nasze Życie się zmieni?o. Zdarza się, że kto? myśli, i? jego Życie to kompletna porażka, bo nie udaje mu się zbudować trważego związku, nie może znaleźć dobrej pracy, nie umie sprzedawa? czy prowadzić biznesu, nie ma zbyt wielu kolegów. Przyczyn może być wiele, a być może geneza problemu jest jedna, która tak mocno się w nas zakorzeni?a od czasów dziecięstwa.

Wszystko jest ze sobą po??czone i każda ga??? naszego Życia jest ze sobą po??czona. Nie na puntów od A do Z i teraz już wiem, jak należy się zachowywa?. To jest zale?ne od wielu czynników i nie ma jednej recepty na wszystko, co nas spotyka.

Warto zatem wzi?? osobą, która jest niezwi?zana z danym tematem i może się nawet na tym kompletnie nie zna? i spojrzy na nas z zupełnie innego k?ta. To prawdopodobnie otworzy nam oczy i da rozwi?zanie na wiele naszych problemów. Jak teraz pracować nad sobą, skoro wiemy, gdzie le?a? błąd?

Na pewno pomaga praca nad sobą oraz autoanaliza w?asnych zachować, ale to jest jedna ?cie?ka.

Drug?, bardziej przeze mnie polecan? metod? jest rozmowa z drugim cz?owiekiem. Nie mam do?wiadczenia w kontaktach z psychologiem, ale to też jest jedna z opcji, któr? warto wypróbowa?. Polecam jednak spotkania grup mastermaindowych przedsiębiorców, gdzie rozwi?zujemy problemy z ró?nych bran?, rozmawiamy i być może kto? swoim do?wiadczeniem i jednym zdaniem pomoże wej?? na dobrą Ścieżkę do rozwi?zania problemu.

Wystarczy konwersacja, a wskazówka, któr? dostaniemy, może naprawi? wiele spraw. Sugeruj?, by trochę pogrzeba? w swojej przesz?o?ci, bo u mnie to też się sprawdzi?o. Nawet jeśli mamy jak?? blokad?, to można szuka? przyczyn, ale najlepiej b?dzie burzy? t? barier? ka?dego dnia. Jeśli kiedy? przez telefon mieli?my bardzo niemi?? sytuacje, która powoduje u nas strach, zawalcz z tym i dzwo? jak najwięcej, by jedno zdarzenie nie mia?o wp?ywu na Twoje Życie, biznes i zachowania.

Trzeba wychodzić ze strefy komfortu. Dlaczegoś Bo tego nie lubimy i strach powoduje u nas niepokój. Warto zatem rozmawia? z lud?mi, sąucha? ich, wycięga? wnioski, ale przede wszystkim walczy? ze swoimi sąabo?ciami i dzia?a?, a nie za?amywa? się niepowodzeniami.