Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Szkole? na rynku rozwoju osobistego jest ca?a masa, ale nie wszystkie są warto?ciowe, nie wszystkie są też warte swojej ceny.

Jak więc wybra? szkolenie, które coś Ci da? Jakimi kryteriami się kierowa??

O tym w dzisiejszym odcinku.

Zapraszam,
Marcin

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Trenerów i szkole? w ostatnich latach namno?y?o się tak wiele, że nie wiadomo, które z nich są warto?ciowe. Zdarzają się też sytuacje, gdzie coach próbuje mówięc kolokwialnie „nacięgn??” uczestników na drogie bilety, nie oferuj?c nic w zamian. Jak zatem wybra? odpowiednie szkolenia, które dadz? nam warto?? i b?dziemy mogli prze?o?y? to na sukces w biznesie i Życiu prywatnym?

Rynek rozwoju osobistego sk?ada się z trzech trzonów. By zdobywa? wiedzą możemy korzysta? z księżek, szkole? i analizowa? Życie oraz nasze otoczenie. W danym momencie b?dziemy chcieli oprze? swoje samodoskonalenie na czym? innym, w zale?no?ci od celu.

Dzisiaj skupimy się na szkoleniach, bo zosta?o stworzonych wiele mitów na ten temat. Wiele osób twierdzi, że treningi nic nie wnosz? do ich Życia. W wi?kszo?ci przypadków uczymy się jednak umiejętności mi?kkich, czyli lepszego porozumiewania się, dialogu z klientami, wielu technik, a nie szybszego poruszania się w programie księgowym. To powoduje, że cię?ko jest zmierzy? efektywno?? szkolenia.

Rozwój osobisty i treningi z tego zakresu są do?? specyficzne, a co za tym idzie różni? się od innych dziedzin. Mamy dwie ga??zie – są to szkolenia masowe, gdzie pojawia się nawet kilka tysięcy osób, a są też spotkania bardziej kameralne w grupie kilkunastu czy kilkudziesięciu osób. Mają one zupełnie inn? rol? i trzeba j? dobrze zrozumieć.

Duży event to zazwyczaj kilkudniowe szkolenie na jeden temat, na przykład Twoich finansów lub komunikacji. Zdarzają się też jednodniowe imprezy, gdzie tematów jest caże mnóstwo, tak samo jak wyst?pie? i mówców.

Czym one się jeszcze różni?? W pierwszym przypadku kluczow? spraw? jest do?wiadczenie, przeŻycie czegoś i by wnioski wycięgni?te po tych kilku dniach zmieni?y nasze Życie. Nie wrócimy do domu z bagażem encyklopedycznej wiedzy, a z ogromnymi emocjami. Dochodzimy teraz do kontrowersji, która dla wielu jest nie do przyj?cia. Otó? na tego typu eventach pojawia się sprzedaż kolejnych szkole? i zach?canie do zakupu biletów, księżek, treningów online czy offline.

Najwa?niejsze to zdawa? sobie spraw?, że w trakcie wydarzenia może pojawi? się wiele ofert i nie powinno robić to na nas wrażenia. Mimo to warto i?? i do?wiadczy? cażej otoczki, która b?dzie motywację do zmiany na lepsze. Jeśli nie idziemy na szkolenie, bo tam bądź chcieli nam coś sprzedaż lub mamy zamkni?ty umysł i nie przyswajamy programu, tylko czepiamy się cz??ci sprzedażowej, nie przejdziemy transformacji, o której mówiłem wcze?niej.

Drugim od?amem dużych wydarze? to wielu mówców, najcz??ciej w module po 45 minut. Cz?sto spotykamy się też z formu??, gdzie na pocz?tku swoje krótkie wyst?pienia mają mniej znani trenerzy, a na samym ko?cu d?u?sze przemówienie ma gwiazda wieczoru. Jest to o tyle ciekawe, że możemy spotka? wiele osób, które wypowiadaj? się na ten sam temat i mają cz?sto różne spojrzenia, zwracaj?c uwagę na kompletnie różne sprawy. Trzeba wiedzieć na co się piszemy, bo jeśli chcesz pozna? gwiazd?, nie bądź zawiedziony, że mia? tylko godzinne wyst?pienie. Można wybra? się na konkretne przemówienia, ale jeśli nie mamy zbyt dużego do?wiadczenia w bran?y, warto posłuchać co wszyscy mają do powiedzenia. Być może trafimy na kogo?, kto mocno wp?ynie na nasze Życie i stanie się swojego rodzaju mentorem.

Trzeci rodzaj szkole? to warsztaty, dzi?ki którym możemy zdobyć konkretne umiejętności, cz?sto bardzo niszowe i wyspecjalizowane. Możemy i?? na warsztaty z Facebooka, czyli umiej?tno?? wykorzystania narzędzia w marketingu i sprzedaży lub dla osób, które chcę wyst?powa? publicznie, a nawet sprzedawa? ze sceny. Nie można tej wiedzy ?atwo zmierzy?, bo nie wype?niamy testu na koniec, czy nie możemy powiedzieć ile sąówek na sto zapami?tali?my. Pó?niejsze zbieranie do?wiadczenia i wdra?anie w Życie nowych wskazówek daje nam możliwość ulepszania samego siebie i zobaczenia, jak nasza kariera nabiera rozp?du. Daj? one więcej umiejętności, które trzeba ?wiczy? i je doskonali?, ni? masowe szkolenia.

Wybór ka?dego wariantu zaspokaja różne potrzeby i daje nam inne warto?ci. Jeżeli jesteś na etapie, gdzie nie do ko?ca wiesz, co robić w swoim Życiu, pierwszym wyborem powinien być duży event, gdzie być może znajdziesz sens, motywacje i natchnie on Ciebie w odpowiednim kierunku. Motywy mog? być różne. Dla jednych to b?dzie dopiero pocz?tek drogi, inni nie chcę trwa? w obecnym marazmie. Kto? przez przykre wydarzenia w swoim Życiu w ogóle chce zacząć od nowa – to pomoże mu zmieni? oprogramowanie w swojej głowie.

W przypadku, kiedy obierzesz już drog? i wiesz, w jakim kierunku pod??a?, ale nie znalazłe? mentora, który pomoże Ci omin?? przeszkody, wybierz wydarzenie, na którym b?dzie wielu trenerów. To nie tylko okazja do usąyszenia wielu rad od kilku osób, ale także poznania ludzi z bran?y, która Cię interesuje. Pó?niej b?dziesz wiedzia?, kto najbardziej przypad? Ci do gustu i ?atwiej b?dzie szuka? szkole? lub warsztatów danego trenera.

Warsztaty są dla osób, które mają ?wiadomość swoich potrzeb, celów i braku umiejętności, które blokują ich na drodze do sukcesu.

Przestrzegam przed kupowaniem szkole? po omacku. Jeśli twierdzisz, że ten trening „kiedy?” Ci się może przyda?, to prawdopodobnie nigdy nie wykorzystasz tych konkretnych umiejętności lub narzędzi. Wybieraj z g?ow? tak, by jak najszybciej otrzyma? zwrot z tej inwestycji. Tylko wtedy to ma sens, bo skupianie się na rzeczach, których nie potrzebujesz, nie spowoduje, i? Twoje Życie b?dzie lepsze.

Wybieraj szkolenia, które dadz? Ci umiejętności potrzebne tu i teraz.

Bądź rozwa?ny przy ich wyborze, bo jest na tym ?wiecie wielu hochsztaplerów, którzy widz? w Tobie tylko ?atwe pieni?dze do zarobienia. Obiecuj? złote góry, a pó?niej okazuje się, że nie przekazali ?adnych warto?ci. Przed wydaniem pieniędzy zweryfikuj prowadz?cego, zapytaj znajomych, poszukaj informacji w Internecie, jakie są efekty po szkoleniu. Poszukaj praktyka, który b?dzie wiedzia?, o czym mówi i przekaże Ci wiedzą przetestowan? na sobie.

Jako, że nie można dogodzi? wszystkim, po treningach te negatywne komentarze mog? się pojawia? nawet u najlepszych coachów. Nie mog? one przysąania? pozytywów i być w nadmiarze. Wtedy powinna zapali? się czerwona lampka. Jeśli masz jakieś w?tpliwo?ci czy potrzebujesz porady, zapraszam Cię do kontaktu. Jestem w tej bran?y tyle lat i wielokrotnie spotykażem się z dziwnymi sytuacjami, więc myślą, że bądź umia? Ci pomóc.

Pozdrawiam
Marcin Kądziołka