Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Jak lepiej my?le?, jak być bardziej kreatywnym, dobrze zapami?tywa? informacje i szybko je sobie przypomina?? Najlepiej przy pomocy map myśli!

W tym odcinku podcastu przedstawiam temat w teorii i praktyce, czyli oprócz korzy?ci ze stosowania map myśli opowiem Ci także o konkretnych narzędziach, dzi?ki którym b?dziesz móg? tworzyć swoje w?asne mapy myśli.

O tym mówiłem w tym odcinku:

 

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Jak lepiej my?le?, jak być bardziej kreatywnym, dobrze zapami?tywa? informacje i szybko je sobie przypomina?? Najlepiej przy pomocy map myśli!

Skąd się wzi?? ten temat i na czym on polega? To twór naszych myśli, które powsta?y w naszej głowie i za pomoc? obrazków, tekstów i kolorów są przek?adane na komputer lub papier. Jeśli kto? nie wie, jak to wygląda w praktyce, to na ?rodku kartki A4 wpisujesz g?ówn? my?l, a pó?niej robisz jej kolejne, coraz to bardziej szczegó?owe od?amy. Wygląda to jak paj?czek lub o?miornica, która pomaga coraz g??biej zagl?dn?? do naszych myśli i roz?o?y? je na czynniki pierwsze.

Do czego możemy to wykorzystać? Nie trzeba notowa? wszystkiego od punktu A do Z. Otó? myślimy w sposób obrazowy, kolorami, zapami?tujemy gesty i mimik?, a nie równanie matematyczne.

Jeśli chcemy zapami?tywa? i szybko przypomina? sobie informacje, to ?atwiej jest obraz przekuć na kolejny obraz, ni? stworzyć z tego sąowo pisane, czy mówione. Pó?niejszy schemat “od ogó?u do szczegó?u”, nie b?dzie stanowi? dla nas problemów. Przy mapie myśli jesteśmy w stanie szybko sobie przypomnie?, co notowali?my w danej sprawie. Najwa?niejsze rzeczy mog? być zaznaczone na czerwono, nasze zadania na niebiesko i w ten sposób powstaje nasz prywatny system.

Mapa myśli jest przydatna, kiedy chcemy my?le? kreatywnie, syntetycznie, wycięga? wnioski i je analizowa?.

W przypadku robienia notatek podczas szkolenia, kiedy prowadz?cy dyktuje punkty do zapisania, nie odbiegamy od jego zalece?, ale reszt? wiedzy możemy tworzyć w sposób obrazkowy, by pó?niej w kilka sekund przypomnie? sobie interesuj?ce nas zdanie.

Możesz wpisa? w Google “mapa myśli” i w grafice zobaczy?, jak należy j? tworzyć. Ja najcz??ciej robić je na komputerze, ale w przypadku tradycyjnego przelania myśli na papier, powstaje po??czenie mi?dzy tym, co chcielibyćcie przela? na kartk?, a tym, co w tym momencie robi nasza r?ka i cia?o. Stosunek emocjonalny jest zatem du?o wi?kszy.

Wiemy już, do czego to sąu?y, jak to robić, ale ważne są jeszcze narzędzia. Dla mnie najwa?niejsz? aplikacj? jest XMind. Jest dost?pna na Maca, Linuxa, Windowsa, więc nie ma ?adnych ogranicze?. Mnie najbardziej podoba się to, że istnieje możliwość rozwijania i zwijania każdej mapy. Nawet jeśli jest rozbudowana i skomplikowana, to ?atwo przechodzimy do szczegó?ów. Nie robi nam chaosu w głowie i na ekranie komputera.
XMind nigdy mnie nie zawiód?, cięgle się rozwija i pozostaje darmowym programem.

W naszym wydawnictwie Złote Myśli mamy kilka księżek napisanych na ten temat. „Mapologia” Katarzyny Szafranowskiej to pozycja godna polecenia, pokazuj?ca wszystkie aspekty mapy myśli. Brian Mayne napisa? fenomenaln? księ?k? „Mapowanie celów”, gdzie rozwija ca?? koncepcje, podkre?la idee notowania oraz sposób, w jaki spisujemy myśli dla prawej i lewej pó?kuli mózgu. Du?o lepsze efekty daje więc rozgraniczenie i podzielenie sposobów notowania.

Dla osób, które nie bardzo wiedzą, jak podej?? do tematu i dopiero rozpoczynaj? przygod? z mapowaniem, znajd? u nas darmowy ebook niestety nie?yj?cego już Marcina Kijaka „Kurs tworzenia map myśli”. Jego już nie ma z nami, ale pozostawi? po sobie coś, co teraz b?dzie sąu?y?o i pomaga?o wielu osobom. Serdecznie polecam zag??bienie się w temacie, bo mapy myśli mają wiele zalet, rozwijaj?c naszą kreatywność.