Posłuchaj tego podcastu na Spreakerze

>> Pobierz w formacie mp3 <<

Czyli jak znaleźć więcej czasu na pracę, rozwój osobisty, a jednocze?nie mieć więcej czasu na odpoczynek, żeby się nie wypali? i jeszcze mieć czas dla rodziny.

Jakie warunki musz? być spe?nione, żeby ta równowaga zaistnia?a?

Konkretne wskazówki lec? do Ciebie w tym odcinku 🙂

Pozdrawiam
Marcin Kądziołka

Wolisz czyta? ni? sąucha?? Oto transkrypcja tego odcinka dla Ciebie:

Czy jest mo?liwe, by więcej czasu po?wi?ca? pracy, rozwojowi osobistemu, ale jednocze?nie więcej odpoczywa?? Wielu z Was pewnie powie, że to się wyklucza, ale w tym odcinku opowiem, jak zachowa? równowagę.

Ostatnio dostażem konkretne pytanie – jak mieć czas na rozwój zawodowy, doskonalenie umiej?tno?ci, ale równocze?nie nie zaniedbywa? rodziny, odpoczynku i swoich pasji?

Work life balance jest Ci zapewne znane i sam wiesz, że to w?a?nie balansowanie na kraw?dzi. Czasami zapomnisz o odpoczynku, by pó?niej odda? się mu w 100% przez cały dzie?. I tak ze wszystkim.

Je?li po?wi?cisz się rodzinie, za chwil? okaże się, że Twoje finanse nie są w najlepszej kondycji. Gdy zaczniesz sp?dza? caże dnie w pracy, Twoi bliscy zapomn?, jak wyglądasz i b?dziesz w domu tylko gościem. Jaki jest zatem z?oty ?rodek?

Internet, przeno?ne komputery i smartfony sprawiaj?, że możemy pracowa? z ka?dego miejsca na ziemi. Jad?c na urlop z rodzin?, możemy wygospodarowa? dwie godziny w cięgu kilku dni i popracowa? bez zaniedbywania najbli?szych. Znajd? się też osoby, które zamiast odpoczywa? bądź pracowa?, ale nie można da? się zwariowa?.

Czas cięgle p?ynie i nie mamy na niego wp?ywu. Moim zdaniem najwa?niejsza jest jego efektywno??, by każda minuta byća wykorzystana do maksimum. I teraz przychodz? mi do g?owy dwie rzeczy – wczesne wstawanie i planowanie. Je?li budzisz się przed reszt? domowników, nikt Ci nie przeszkadza w rozwijaniu swoich umiej?tno?ci czy poszerzaniu wiedzy. To czas dużej efektywno?ci, bo w cięgu takiego poranka jesteż wstanie zrobić więcej ni? przez wi?ksz? ilość czasu w pó?niejszych godzinach.

Pó?niej wykonujesz zadania wa?niejsze, które zosta?y narzucone przez pracę czy innych. Nie zajmujesz się drobnic?.

Je?li mówimy o planowaniu, warto też zaj?? się Życiem prywatnym. Cz?sto bywa tak, że 8 godzin w pracy jest wypunktowane idealnie, ale kiedy wracamy do domu jesteżmy my?lami gdzie? indziej. Zaplanuj, że teraz masz czas na odpoczynek, zabaw? z dzie?mi lub wieczór z ?on?.

Nie można jednak przesadza? i kontrolowa? każdej minuty swojego Życia. To tak nie dzia?a.

W momencie, kiedy powiesz sobie, i? w ?rod? od 18 sp?dzasz czas z rodzin?, wy??cz telefon i laptopa i po?wi?? się temu w 100%. Relacje stan? się mocniejsze, bo nic nie odtr?ca Twojej uwagi. Jesteż tu i teraz i liczy się tylko dana chwila.

Oby tak funkcjonowa?, potrzebna jest energia. Du?o snu, w moim przypadku także wysiżek fizyczny powoduj?, że dostaj? pozytywnego powera do działania. Nawet je?li nic mi się nie chce, a pójd? na sięowni? czy pobiega?, wracam z now? energi?. To zale?y od Twojego trybu pracy i Życia, bo je?li pracujesz fizycznie, logiczne jest, że lepsza b?dzie godzina z księ?k? w r?ku.

W relacjach nie ma jednak nic wa?niejszego ni? komunikacja. Je?li ko?czysz bardzo wa?ny projekt i musisz codziennie sp?dza? nam nim wiele czasu, powiedz najbli?szym o tym, że do pi?tku po?wi?casz się pracy, ale w weekend b?dziesz do ich dyspozycji i ju? mog? zaplanowa? wspólny wypad za miasto, by wynagrodzi? im Twoj? nieobecno??.

Je?li nie powiesz jasno, jaka jest sytuacja, możesz być pewny, że to zrodzi k?ótnie i nieporozumienia. To pozwoli na wypracowanie kompromisu i na pewno b?dzie lepszym rozwi?zaniem, ni? brak komunikatu. Szczególnie przedsiębiorcy wiedzą, o czym mówię. Kiedy masz mo?liwo?? sobie odpu?cię, zrób to, ale bywa też tak, że trzeba po?wi?cię więcej czasu na doko?czenie i pouk?adanie firmowych spraw.

Nie ma idealnego rozwi?zania, które zawsze przynosi work life balance. To zdrowy rozsądek prowadzi nas do Życia w normalnej relacji z samym sob?. Trzeba wiedzie?, kiedy możemy odpu?cię, a kiedy dokr?cię ?rub? w pracy zawodowej. Nie wolno doprowadzi? do tego, by rodzina i nasze Życie osobiste ucierpia?o na d?u?sz? met?. Lepiej wykorzystuj swój czas, by mieć wszystko pod kontrol?.